Home / darulkautsar.net / Hadis Online / Asas / Mustholah Hadis / Sesi 20 – Al-Mu’allal
Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

Sesi 20 – Al-Mu’allal

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 11 Okt 15

 

 

AL-MU’ALLAL

Jika sebab kecaman pada perawi itu ialah kekeliruan maka hadisnya itu dinamakan hadis mu’allal. Ini adalah sebab yang keenam.

Definisinya

Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada “allalahu” iaitu mencacatkan atau menimpakan penyakit. Kata nama “mu’all” iaitu yang cacat atau ditimpakan penyakit. Binaan perkataan ini mengikut kaedah saraf yang masyhur dan merupakan bahasa yang fasih. Tetapi sebutan “al-mu’allal” oleh ulama hadis tidak mengikut bahasa yang masyhur. Ada juga di kalangan ulama hadis yang menyebutkan sebaga “al-ma’lul”. Ini ungkapan yang sangat lemah di sisi ulama bahasa Arab.

Dari segi istilah pula hadis yang dikesan terdapat padanya “`illah” yang mencacatkan kesahihan hadis walaupun pada zahirnya kelihatan selamat daripadanya.

Definisi `Illah

Sebab yang sukar lagi tersembunyi yang mencacatkan kesahihan hadis.

Berdasarkan kepada definisi ini, ulama menyimpulkan “`illah” tersebut mestilah memenuhi dua syarat iaitu:

 1. Sukar dan tersembunyi
 2. Mencacatkan kesahihan hadis.

Jika tidak ada salah satu seperti `illah itu zahir atau tidak mencacatkan maka ia bukan `illah mengikut istilah ulama hadis.

Penggunaan `illah Tidak Dengan Makna “Istilahi”

Ta’rif yang disebutkan dalam perenggan yang lalu adalah maksud “ `illah” di sisi istilah ulama hadis. Bagaimanapun, kadang-kadang mereka menggunakan lafaz “ `illah” bagi menunjukkan sebarang kecaman yang ditujukan kepada hadis walaupun kecaman itu tidak tersembunyi atau mencacatkan.

Kecaman dengan alasan yang tidak tesembunyi atau nyata seperti menyatakan pendustaan perawi, kelalaian, lemah hafalannya atau sebab-sebab lain. Sehinggakan Imam al-Tirmidhi menamakan nasakh sebagai `illah.

Kecaman dengan alasan yang tidak mencacatkan seperti alasan percanggahan yang tidak menggugatkan kesahihan hadis seperti memursalkan hadis yang diriwayatkan para perawi thiqah secara bersambung-sambung. Berdasarkan kepada ini sesetengah ulama menyebutkan antara hadis yang sahih ada yang “sahih mu’allal”.

Keutamaan Dan Kehalusan Ilmu Ini Dan Siapakah Yang Menguasainya

Mengetahui “`illal al-hadith” atau kecacatan hadis termasuk dalam bahagian ilmu hadis yang paling utama dan paling halus kerana memerlukan kepada kajian yang mendedahkan “`illah” yang sukar dan tersembunyi yang hanya dikesan oleh tokoh-tokoh besar dalam ilmu hadis. Bahagian ini hanya dikuasai oleh ahli hadis yang kuat hafalan, pakar dan mempunyai kefahaman yang tajam. Oleh itu lautan yang dalam ini hanya diredahi oleh sebilangan kecil imam hadis seperti `Ali Ibn al-Madini, Ahmad, al-Bukhari, Abu Hatim dan al-Daruqutni.

Sanad Manakah Yang Dimasuki Oleh `Illah?

`Illah memasuki sanad yang lengkap dengan syarat-syarat hadis sahih secara zahir kerana hadis yang da’if tidak perlu untuk mencari `illahnya kerana ini tertolak dan tidak diamalkan.

Bagaimana mengetahui `Illah

`Illah dapat dikesan dengan berpandukan kepada:

 1. Keseorangan perawi dalam riwayat
 2. Percanggahan dengan perawi lain.
 3. Tanda-tanda lain di samping dua perkara di atas.

Perkara-perkara ini mengingatkan kepada orang yang mengetahui ilmu ini tentang kekeliruan yang berlaku kepada perawi hadis sama ada terdedah “kemursalan” dalam hadis yang diriwayatkan secara “mawsul” atau “mauqufnya” hadis yang diriwayatkan secara “marfu’ ”. Atau sebuah hadis dimasukkan dalam satu hadis lain atau kekeliruan lain yang membuatkannya hampir yakin lalu menghukumkannya sebagai tidak sahih.

Jalan Untuk Mengetahui “Mu’allal”

Jalan untuk mengetahuinya ialah dengan menghimpunkan semua jalan sanad hadis dan mengkaji pada perbezaan para perawi dan membandingkan siapakah yang paling tepat dan kemas kemudian memberi keputusan kepada riwayat yang terdapat “`illah”.

Dimana Terletak “`Illah

 1. “`Illah” terletak pada sanad dan inilah yang paling banyak seperti alasan “`illah” dengan sebab “mawquf” atau “mursal”.
 2. “`Illah” terletak pada matan dan ini paling sedikit seperti hadis yang menafikan bacaan “basmalah” di dalam sembahyang.

Adakah “`Illah” Pada Sanad Mencacatkan Matan Hadis

Kadang-kadang `Illah mencacatkan pada matan di samping mencacatkan pada sanad seperti “ ‘illah” dengan alasan “mursal”.

Mencacatkan pada sanad sahaja manakala matan sahih seperti hadis Ya’la bin `Ubayd daripada al-Thawri daripada `Amar bin Dinar daripada Ibn `Umar secara marfu’.

“Dua orang yang melakukan jual beli berhak mendapat pilihan (untuk meneruskan `aqad atau tidak)”

Ya’la telah waham dalam meriwayatkan daripada al-Thawri dalam kata-katanya `Amar bin Dinar sedangkan yang sebenarnya ialah `Abdullah bin Dinar. Matan ini sahih walaupun pada sanad terdapat `illah kesilapan kerana masing-masing `Amar dan `Abdullah bin Dinar ialah perawi yang thiqah. Tersilap menyebutkan perawi lain tidak menjejaskan kesahihan matan walaupun lafaz sanad silap.

Karangan Yang Masyhur Tentang Hadis Mu’allal

 1. “Kitab al-`Illal” oleh Ibn al-Madini.
 2. “`Ilal al-Hadith” oleh Ibn Abi Hatim
 3. “Al-`Ilal Wa Ma’rifah” al-Rijal oleh Ahmad bin Habal.
 4. “Al-`Ilal al-Kabir” oleh al-Tirmidhi
 5. “Al-`Ilal al-Waridah Fi Ahadith al-Nabawiyyah” oleh al-Daruqutni. Kitab ini adalah yang paling lengkap dan paling detail.

 

 

 

 

 

Check Also

Sesi 40 – Mengenali Perawi Thiqah Yang Mengalami Ikhtilat

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 29- Feb-16     MENGENALI PERAWI THIQAH YANG MENGALAMI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *