Home / darulkautsar.net / Hadis Online / Asas / Mustholah Hadis / Sesi 15 – Al-Mu’dal, Al-Munqati’
Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

Sesi 15 – Al-Mu’dal, Al-Munqati’

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya, 23 Ogos 15

 

 

AL-MU’DAL الُمْعَضل

 

Definisi

Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek bagi kata kerja a’dala َ أعْضَلiaitu memenatkan. Dari segi istilah ia adalah hadis yang gugur dari sanad dua orang perawi berturut-turut.

Contohnya

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam Ma’rifah ‘Ulum al-Hadith dengan sanadnya kepada al-Qa’nabi

عن مالك إنه قد بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق هذا معضل أعضله عن مالك هكذا في الموطأ

“Daripada Malik bahawa sampai kepadanya bahawa Abu Hurayrah berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Hamba yang dimiliki itu berhak mendapat makanannya, pakaiannya secara yang baik. Dia tidak boleh dibebankan dengan kerja melainkan yang mampu dilaksanakannya. Al-Hakim berkata: Hadis ini mu’dal daripada Malik demikianlah yang diriwayatkannya secara mu’dal di dalam al-Muwatta`”

Hadis ini mu’dal kerana dua orang perawi berturut-turut gugur antara Malik dan Abu Hurayrah. Kita telahpun mengetahui bahawa keguguran ini berlaku berdasarkan kepada hadis lain yang diriwayatkan di luar kitab al-Muwatta`. Sanad itu ialah daripada Malik daripada Muhammad bin ‘Ajlan daripada bapanya daripada Abu Hurayrah.

Hukumnya

Mu’dal adalah hadis yang da’if dan keadaan lebih buruk daripada hadis mursal dan munqati’ kerana ramainya perawi yang gugur daripada sanad. Hukum ini sepakat di kalangan ulama.

Persamaan Antara Mu’dal Dan Mu’allaq

Di antara mu’dal dan mu’allaq terdapat hubungan keumuman dan kekhususan dari satu sudut.

  1. Menyerupai mu’allaq dari sudut, apabila dua orang perawi berturut-turut dibuang dari permulaan sanadnya. Pada ketika itu, hadis ini dalam masa yang sama mu’dal dan mu’allaq.
  2. Berbeza dalam dua bentuk:
  • Apabila dua orang perawi berturut-turut dibuang dari pertengahan sanad maka itu adalah mu’dal tidak mu`allaq.
  • Apabila seorang perawi sahaja yang dibuang dari permulaan sanad, maka ia adalah mu’allaq tidak mu’dal.

Antara Sumber Hadis Mu’dal

Al-Suyuti menulis: Di antara sumber hadis mu’dal ialah:

  1. Kitab al-Sunan karangan Sa’id bin Mansur.
  2. Kitab-kitab Ibn Abi al-Dunya.

 

AL-MUNQATI’ المنقطع

Definisi

Dari segi bahasa ia adalah kata nama pelaku bagi kata kerja inqata’a انقطعiaitu terputus. Dari segi istilah ia adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dari mana sudut sekalipun.

Contohnya

Iaitu setiap sanad yang terputus di mana-mana tempat sanad sama ada di awal sanad atau akhirnya atau pertengahannya. Dengan itu, termasuk di dalam ta’rif ini, mursal, Mua’allaq dan mu’dal.

Bagaimanapun, ulama Mustalah al-Hadith mutakhirin mengkhususkan munqati’ dengan hadis yang tidak mempunyai bentuk hadis mursal, mu’allaq atau mu’dal. Begitu juga kebiasaan penggunaan ulama mutaqaddimin. Oleh kerana itu, Imam al-Nawawi menyatakan: “Munqati’ itu lebih banyak digunakan kepada riwayat perawi yang berada pada tingkatan selepas tabi‘i daripada sahabat seperti Malik daripada Ibn ‘Umar.

Munqati` Mengikut Ulama Hadis Yang Mutakhir

Iaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya yang tidak termasuk di dalam nama mursal, mu’allaq atau mu’dal. Seolah-olah munqati’ lebih umum bagi setiap sanad yang terputus selain dari tiga bentuk iaitu gugur di awal sanad, gugur di akhir sanad atau gugur dua perawi berturut di mana-mana tempat. Inilah yang dipilih oleh Hafiz Ibn Hajar di dalam Nukhbah al-Fikar dan syarahnya, Nuzhah al-Nazar.

Kadang-kadang terputus sanad berlaku di satu bahagian pada sanad kadang-kadang berlaku lebih daripada satu seperti dua atau tiga bahagian.

Contohnya

Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq:

ثنا عبد الرازق قال ذكر الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين

“‘Abd al-Razzaq telah menceritakan kepada kami katanya al-Thawri telah menyebutkan daripada Abu Ishaq daripada Zayd bin Yuthay’ daripada Hudhayfah secara marfu’: Jika kamu melantik Abu Bakar akan jawatan itu maka beliau adalah seorang yang kuat dan amanah.”

Di pertengahan sanad ini, seorang perawi telah gugur iaitu Sharik antara al-Thawri dan Abu Ishaq kerana al-Thawri tidak pernah mendengar hadis daripada Abu Ishaq secara langsung. Sebenarnya beliau mendengar daripada Sharik dan Sharik mendengar daripada Abu Ishaq.

Terputus sanad ini tidak sesuai untuk dikatakan sebagai mursal, mu’allaq atau mu’dal. Justeru kita mengatakan ia adalah munqati’.

Hukumnya

Munqati’ adalah da’if dengan sepakat ulama kerana tidak diketahui kedudukan perawi yang gugur.

Check Also

Sesi 40 – Mengenali Perawi Thiqah Yang Mengalami Ikhtilat

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 29- Feb-16     MENGENALI PERAWI THIQAH YANG MENGALAMI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *