Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

ABDULLAH BIN YUSUF AL-TINNISI

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya

 

Abu Muhammad al-Kala’i al-Misri

Beliau berasal dari Dimasyq kemudian menetap di Tinnis. Keutamaannya dalam bidang hadis diakui sebagai seorang imam hadis yang mutqin (kuat hafalannya), teguh (kemas dalam periwayatannya) dan tekun dalam bidangnya.

Guru-guru;

 1. Isma’il bin Rabi’ah bin Hisyam bin Ishaq bin Kinanah
 2. Isma’il bin ‘Ulayyah
 3. Bakr bin Mudhar
 4. Al-Hakam bin Hisyam al-Thaqafi
 5. Khalid bin Yazid bin Soleh bin Sobih al-Murri
 6. Sa’id bin Basyir
 7. Sa’id bin ‘Abdul ‘Aziz
 8. Salamah bin al-‘Ayyar
 9. Sodaqah bin Khalid
 10. ‘Abdullah bin Salim al-Himsi
 11. ‘Abdullah bin ‘Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir
 12. ‘Abdullah bin Lahi’ah
 13. ‘Abdullah bin Wahb
 14. ‘Abdul Rahman bin Abi al-Rijal
 15. ‘Abdul Rahman bin Sulaiman bin Abi al-Jaun
 16. ‘Abdul Rahman bin Maisarah al-Kalbi
 17. ‘Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir
 18. ‘Ali bin Sulaiman bin Kaisan al-Kaisani
 19. ‘Isa bi n Yunus
 20. Kulthum bin Ziyad al-Muharibi
 21. Al-Laith bin Sa’d
 22. Malik bin Anas
 23. Muhammad bin Muhajir
 24. Abu Muti’ Mu’awiyah bin Yahya al-Atrabulusi
 25. Mughirah bin Mughirah al-Ramli
 26. Al-Haitham bin Humaid
 27. Al-Walid bin Muhammad al-Muwaqqiri
 28. Al-Walid bin Muslim
 29. Yahya bin Hamzah al-Hadhrami

Murid-murid;

 1. Muhammad bin Isma’il al-Bukhari
 2. Ibrahim bin Hani` al-Nisaburi
 3. Ibrahim bin Ya’qub al-Jawzajani
 4. Ahmad bin ‘Abdul Wahid
 5. Ishaq bin Sayyar
 6. Isma’il bin ‘Abdullah al-Asbahani
 7. Bakr bin Sahl al-Dimyati
 8. Habusy bin Rizqullah al-Misri
 9. Harmalah bin Yahya
 10. Al-Hasan bin ‘Abdul Aziz
 11. Al-Rabi’ bin Sulaiman
 12. ‘Abdullah bin al-Husain al-Missisi
 13. ‘Ali bin ‘Abdul Rahman bin al-Mughirah
 14. ‘Ali bin ‘Uthman al-Nufaili
 15. ‘Umar bin Mudhar al-Dimasyqi
 16. ‘Amr bin Mansur al-Nasa`i
 17. Al-Laith bin ‘Abdah
 18. Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Razi
 19. Muhammad bin Ishaq al-Saghani
 20. Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Rahim bin al-Barqi
 21. Muhammad bin Muhammad bin Mus’ab al-Suri
 22. Muhammad bin Yahya al-Zuhali
 23. Musa bin ‘Isa bin al-Munziral-Himsi
 24. Yahya bin ‘Uthman bin Soleh al-Misri
 25. Yahya bin Ma’in
 26. Ya’qub bin Sufyan al-Farisi
 27. Abu Yazid Yusuf bin Yazid al-Qaratisi

(al-Mizzi, Tahzib al-Kamal, jil. 16, hal. 333-334)

Riwayat-riwayat Abdullah bin Yusuf al-Tinnisi boleh didapati dalam Sahih al-Bukhari, Sunan Abi Daud, Jami’ al-Tirmizi dan Sunan al-Nasa`i.

Selain itu, ‘Abdullah bin Yusuf adalah seorang perawi kitab Muwatta` yang terkenal.

Yahya bin Ma’in berkata: “Orang yang paling teguh dalam periwayatan al-Muwatta` ialah ‘Abdullah bin Yusuf dan al-Qa’nabi. Beliau juga berkata: “Tidak ada yang tinggal di bumi orang yang lebih dipercayai dalam al-Muwatta` berbanding dengan beliau, ya’ni ‘Abdullah bin Yusuf.

Abu Mushir berkata: “Beliau mendengar kitab al-Muwatta` bersama saya pada tahun 166. (al-Zahabi, Siyar A’lam al-Nubala`, jil. 10, hal. 358)

Check Also

Ja’far bin Sulaiman al-Dhuba’i al-Basri

Beliau seorang yang benar, zahid tetapi mempunyai fahaman Syiah. Ahmad berkata: Dia tidak mempunyai masalah. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *