Darulkautsar.net - Islam, aqidah, bidaah, syariat, sirah - http://www.darulkautsar.net
Ancaman Kristianisasi > Pergerakan Orientalis > Orientalisma - http://www.darulkautsar.netarticle.php?ArticleID=340

Orientalisma

 

 

 

Ta'rif

 

Orientalisma adalah gagasan pemikiran yang mencerminkan berbagai kajian tentang negara-negara timur Islam. Objek kajiannya  meliputi  peradaban, agama, seni, sastera, bahasa dan kebudayaannya. Gagasan pemikiran ini telah memberikan kesan yang besar dalam membentuk persepsi Barat terhadap Islam dan dunia Islam. Caranya ialah dengan menyebarkan   kemunduran cara berfikir dunia Islam dalam pertarungan peradaban antara Timur (Islam) dengan Barat.

 

 

Sejarah Kemuculan  Dan Tokoh-Tokohnya

 

1. Awal Kemunculannya

 

Amat sukar untuk  menentukan secara pasti bilakan munculnya  Orientalisma. Sebagian ahli sejarah berkecenderungan mengatakan bahwa Orientalisma bermula dari zaman Daulah Islamiyah di Andalusia (Sepanyol). Sedangkan sebagian ahli sejarah yang lain mengatakan ia muncul ketika terjadi Perang Salib.

 

 Orientalisma  Ketuhanan (Lahuti) sudah wujud  secara rasmi sejak dikeluarkan keputusan Perundingan  Gereja Viena tahun 1312 M dengan memasukkan subjek bahasa Arab ke berbagai Universiti di Eropah.

 

Orientalisma muncul di Eropah  hanya  pada penghujung abad ke 18 M di mana pertama kali muncul di England pada tahun 1779 M, di Perancis pada  tahun 1799 dan dimasukkan ke dalam Kamus Akademi Perancis pada tahun 1838.

 

Gerbert de Oraliac (938—1003 M), seorang paderi  Venezia, pergi ke Andalusia. Di sana ia belajar dengan seorang profesor. Setelah kembali ke tanah air, dia dipilih sebagai Paderi  Agung dengan gelaran Silvester II (999—1003) M. Beliau merupakan  Paus yang pertama dari Perancis.

 

Tahun 1130 M, Ketua  Paderi Toledo menterjemahkan beberapa buku ilmiah berbahasa Arab. Kemudiannya langkah  ini diikuti oleh Gerard de Cremona (1114—1187 M) dari Itali. Dia telah pergi ke Toledo dan menterjemahkan buku-buku yang tidak kurang dari 87 judul di bidang falsafah, kedoktoran, astronomi dan geologi.

 

Di Perancis,  Pierre le Venerable (1094-1156),  seorang paderi  Venezia dan Kepala Biarawan Cluny, menubuhkan  kumpulan penterjemah. Tujuannya ialah untuk memperolehi  ilmu dan pengetahuan secara objektif tentang Islam. Dia sendiri adalah orang pertama yang menterjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Latin (1143 M). Manakala penterjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Inggeris dilakukan pertama kali oleh Robert of Ketton.

 

Juan de Sevilla, seorang Yahudi yang memeluk agama  Kristian,  muncul pada pertengahan abad ke-12 dan memberi  perhatian dalam bidang astronomi. Ia telah menterjemah  4 buah buku berbahasa Arab karya Abu Ma'syar al-Balkhi (1133 M). Tugas penterjemahannya dibantu oleh Adelard.

 

Roger Bacon (1214—1294 M), dari England . Menuntut ilmu di Oxford dan Paris dan mendapat  gelaran doktor di bidang Theologi. Ia menterjemahkan buku berbahasa Arab berjudul ‘Mir'at al-Kimia’ dalam  tahun 1251 M

 

 

2. Orientalis-orientalis yang Objektif (tidak berat sebelah)

 

Hardrian Roland (meninggal pada tahun 1718 M), adalah profesor bahasa-bahasa Timur di Universiti Utrecht, Belanda. Ia menulis buku Muhammadanism dalam bahasa Latin sebanyak dua jilid (1705 M). Gereja-gereja di Eropah telah mengharamkan buku tersebut.

 

Johann J. Reiske (1716—1774 M), seorang orientalis Jerman pertama yang patut dikenang. Ia dituduh murtad (atheis) karena sikapnya yang adil  terhadap Islam. Ia hidup menderita dan mati karena sakit paru-paru. Ia sangat berjasa dalam memperkenalkan dan mengembangkan pengajian Bahasa Arab di Jerman.

 

Silvestre de Sacy (meninggal 1838 M), seorang orientalis yang memberi tumpuan kepada  sastera dan nahu Arab. Ia mengelak dari  terlibat dalam pengkajian tentang agama  Islam. Ia juga sangat berjasa dalam menjadikan Paris sebagai pusat pengkajian Islam. Salah seorang yang pernah berurusan  dengan beliau ialah Syaikh Rifa'ah Thanthawi.

 

Thomas Arnold (1864—1930 M) dari England . Bukunya yang berjudul ‘Preaching in Islam’  telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, Urdu dan Arab.

 

Gustav le Bon, dikenal sebagai orientalis dan ahli falsafah  materialisma. Ia tidak  percaya kepada agama. Pada umumnya kajian dan buku-bukunya menyentuh  tentang peradaban Islam. Disebabkan hasil kajian-kajiannya beliau tidak dipedulikan  malah dibenci  oleh orang Barat.

 

Z. Honke dianggap tidak berat sebelah  kerana  buku-bukunya  yang objektif yang  memperkenalkan pengaruh peradaban Arab terhadap Barat. Di antara bukunya yang termasyhur ialah ‘Matahari Arab Bersinar di Barat’.

 

Jack Burke,  Anne Marie Simmel , Thomas Garlyle, Renier Ginaut,  Dr. Granier dan Gocthe adalah orientalis-orientalis yang tergolong sederhana.

 

 

3. Orientalis Fanatik (Melampau) 

 

Goldziher (1850—1920 M), orientalis berketurunan  Yahudi, penulis buku Sejarah Aliran-aliran Tafsir dalam Islam, adalah tokoh Pengajian Islam  di Eropah. Ketokohan dan juga kefanatikannya tidak dapat  dipertikaikan

 

J.Maynard, orientalis Amerika yang sangat fanatik ini termasuk salah seorang Pengarang Majalah ‘Islamic Studies’.

 

S.M. Zwemer, orientalis dan pendawah Kristian , adalah pengasas  majalah ‘Islamic World’ di Amerika.  Di antara bukunya yang bernada fitnah  ialah ‘Islam Memasung Aqidah’, terbit tahun 1908 M dan ‘Al-Islam’ yang merupakan kumpulan makalah yang disampaikan dalam  Persidangan  Kristianisasi II pada tahun 1911 M di Lucknow,  India.

 

G. Von Grunebaum, seorang Yahudi berbangsa Jerman yang pernah  belajar di universiti-universiti Amerika. Tulisannya antara lain ialah ‘Upacara-upacara Agama Muhammad’, terbit tahun 1951 M dan ‘Beberapa Kajian Tentang Sejarah Kebudayaan Islam’  terbit pada tahun 1954 M.

 

A.J. Wensinek  adalah orientalis yang sangat memusuhi Islam. Bukunya yang berjudul ‘Aqidah Islam’  yang diterbitkan dalam  tahun 1932, mengandungi banyak kecaman terhadap Islam.

 

K.Cragg, orientalis Amerika yang sangat fanatik ini menulis buku ‘Da'wah dan Menara Azan’  yang diterbitkan pada  tahun 1956 M.

 

L. Massignon, pendakwah  Kristian berbangsa  Perancis, pernah menjadi penasihat kepada Departmen Jajahan  Perancis Berkenaan  Afrika Selatan. Bukunya yang terkenal ialah ‘Hallaj; Shufi yang Syahid dalam Islam’, terbit pada tahun 1922 M.

 

D.B. Macdonald orientalis dan pendakwah  Kristian berbangsa Amerika ialah seorang  yang terkenal fanatik. Ia menulis buku ‘Perkembangan Ilmu Kalam’, ‘Fiqh dan Teori Undang-Undang Negara’, terbit pada tahun 1930 M, dan buku ‘Sikap Agama Terhadap Kehidupan Menurut Islam’, terbit pada  tahun 1908 M.

 

M. Green, setiausaha kepada  Sidang Pengarang  Majalah Timur Tengah.

 

D.S. Margoliouth (1885—1940 M), orientalis berbangsa Inggeris yang sangat fanatik ini pernah mendidik dan mengasuh  Thaha Husain dan Ahmad Amin . Buku-bukunya antara lain:

- Perkembangan Baru dalam Islam, terbit pada  tahun 1913 M.

- Muhammad Menjelang Kelahiran Islam, terbit pada tahun 1905 M.

- Universiti Islam, terbit pada tahun 1912 M.

 

A.J. Arberry, adalah orientalis Inggeris yang sangat fanatik memusuhi Islam.

 

Bukunya terkenal antara lain;

- Islam Dewasa Ini, terbit tahun 1943 M.

- Tashawwuf, terbit pada  tahun 1950 M.

 

Baron Carra de Vaux adalah Orientalis Perancis yang sangat fanatik dan termasuk salah  seorang tokoh penting Sidang Pengarang  Ensiklopedia Islam.

 

H.A.R. Gibb (1895—1965 M), orientalis berbangsa Inggeris penulis buku ‘Mohammedanism’, diterbitkan dalam. tahun 1947 M dan ‘Aliran-aliran Moden dalam Islam’ yang diterbitkan juga  dalam tahun 1947 M.

 

R.A. Nicholson, orientalis  berbangsa Inggeris yang menolak aspek kerohanian  Islam. la menganggap Islam sebagai agama materialistik dan tidak mengakui keluhuran manusia. Bukunya yang terkenal ialah ‘Shufi-Shufi Islam’ ( 1910 M) dan ‘Sejarah Kesusastraan Arab’ ( 1930 M )

 

Henry Lammens (1872—1937M), orientalis fanatik yang menulis buku ‘Al-Islam’ dan ‘Tha'if’. Dia juga salah seorang sidang pengarang  Ensiklopedia Islam.

 

J. Schacht, terkenal sebagai orientalis Jerman yang sangat fanatik memusuhi Islam. Penulis buku ‘Ushul Fiqh Islam’.

 

Blacherc yang pernah bekerja untuk  Kementerian Luar Negara Perancis sebagai staf  untuk urusan Arab dan umat Islam.

 

Alfred Guillaume orientalis Inggeris yang sangat fanatik memusuhi Islam, penulis buku AI-Islam.

 

 

Pemikiran Dan Doktrin-Doktrinnya

 

Pertama : Faktor-faktor munculnya Orientalisme

 

1. Faktor Agama

 

Faktor  inilah yang menjadi asas  kepada kemunculan  dan pertumbuhan orientalisma yang berlangsung begitu lama. Sasarannya antara lain ialah :

 

a. Menimbulkan  keraguan ke atas kerasulan  Muhammad s.a.w  dan menganggap hadis Nabi sebagai amal perbuatan ummat Islam (bukannya daripada nabi) selama tiga abad pertama.

b. Menimbulkan  keraguan terhadap kebenaran al-Qur'an dan memutar belitnnya.

c. Memperkecil nilai fiqh Islam dan menganggapnya sebagai saduran  dari hukum Romawi.

d. Menganaktirikan bahasa Arab dan menjauhkannya dari ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.

e. Memperkenalkan  teori bahwa  Islam adalah berasal dari agama  Yahudi dan Nasrani

f. Mengkristiankan ummat Islam.

g. Menggunakan  hadis-hadis dha'if dan maudhu' untuk menyokong  pendapatnya dan mengembangkan  teorinya.

 

2. Faktor  ekonomi dan penjajahan

 

Institusi-institusi  kewangan, industri-industri mega dan pihak pemerintah sendiri telah mengeluarkan banyak modal  untuk kajian-kajian bagi mengenalpasti keadaan negara-negara Islam dengan lebih mendalam . Kajian tersebut sangat digalakkan terutamanya  pada masa sebelum penjajahan Barat dalam abad 19 dan 20 M.

 

3. Faktor politik

 

a. Melemahkan semangat ukhuwah Islamiyah dan memecah belah ummat untuk membolehkan mereka (orang-orang Islam) dikuasai

 

 

b. Menghidupkan bahasa Arab 'amiyyah (bahasa pasar) dan mengubah adat istiadat yang diamalkan.

 

c. Para pegawai di negara-negara Islam diarahkan untuk mempelajari bahasa asing (iaitu bahasa  penjajah) agar memahami kebudayaan  dan agama penjajah. Tujuannya agar mereka mudah dipengaruhi dan dikuasai.

 

4. Faktor keilmuan

 

a. Sebagian orientalis ada yang mengarahkan kajian dan analisanya semata-mata untuk menambah ilmu dan  pengetahuan. Sebagian mereka ada yang memahami  asas-asas dan roh Islam malah ada yang  memeluk  Islam, seperti Thomas Arnold yang  mempunyai peranan yang besar dalam menyedarkan kaum muslimin dengan bukunya ‘The Preaching in Islam’, dan Dinet yang telah memeluk Islam dan tinggal di Algeria. la menulis, buku Sinar Khusus Cahaya Islam. Ia meninggal di Perancis dan dikebumikan di Algeria.

 

 

Kedua: Karya-karya Orientalis yang Penting

 

1. Sejarah Kesusasteraan Arab, Carl Brockelmann (meninggal 1956 M).

2. Ensiklopedia Islam, cetakan pertama terbit dalam bahasa Inggeris, Perancis dan Jerman, antara tahun 1913—1938 M. Sedangkan cetakan berikutnya diterbitkan dalam bahasa Inggeris dan Perancis saja, 1945—1977 M.

3. Mu’jam Mufahras li Alfazhi al-Hadits, sebuah kamus untuk

mencari lafaz-lafaz hadits. Mu’jam ini mencakup Kitab Sunan

Sittah, kumpulan hadits yang terhimpun dalam kitab yang

enam, ditambah dengan Musnad Darimi, Muwaththa' Imam

Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal. Mu’jam ini terdiri daripada tujuh jilid dan beredar sejak tahun 1936 M sampai sekarang.

 

 

Ketiga: Persidangan dan Organisasi

 

Pada tahun 1873 telah diadakan  persidangan orientalis pertama di Paris. Setelah itu banyak  kali persidangan-persidangan seumpamanya diadakan. Setakat ini tidak kurang dari 30 kali persidangan di peringkat antarabangsa  dianjurkkan. Ini tidak termasuk sesi perbincangan, seminar dan pertemuan-pertemuan di peringkat serantau, seperti Persidangan  Orientalis Jerman yang dianjurkan di Bandar  Dresden, Jerman Barat, pada tahun 1849 M. Sampai sekarang persidangan-persidangan  seperti itu masih tetap berjalan.

 

Dalam persidangan-persidangan seperti ini disertai beratus cendikiawan  orientalis. Misalnya, Persidangan Oxford yang dihadiri tidak kurang dari 900 cendikiawan dari 25 negara, 80 universiti dan 69 institusi ilmiah.

 

Kegiatannya ditaja  oleh institusi-institusi orientalisma, seperti Institut Asiatik di Perancis, ditubuhkan dalam tahun 1822 M. Lembaga Hak Milik Asia di England, ditubuhkan dalam tahun 1823 M, Institut  Orientalisma Amerika, ditubuhkan pada tahun 1842 M dan Institute Orientalisma Jerman, didirikan tahun 1845 M.

 

 

Keempat : Majalah-majalah Orientalis

 

Mereka menerbitkan  majalah dan mempunyai banyak kilang-kilang penerbitan. Lebih dari 300 majalah  yang beraneka ragam dan dalam berbagai bahasa diterbitkan, antara lain ;

 

1. The Muslim World, diasaskan oleh Samuel Zwemer (meninggal tahun 1952 M) di England . Dalam tahun 1911 M ia menjadi Ketua Gerakan Kristianisasi di Timur Tengah.

 

2. Mir Islama terbit di Petersburg pada tahun 1912 M. Tapi majalah ini tidak berumur panjang.

 

3. Sumber Air Timur, diterbitkan di Wina, 1809—1818 M.

 

4. Islam, terbit di Paris, pada tahun  1895 M. Kemudian dalam tahun 1906 M ditukar nama kepada ‘Islamic World’. Majalah ini  diterbitkan oleh Missi Ilmiah Perancis di Morocco. Akhir sekali, namanya ditukar menjadi majalah Islamic Studies.

 

5. Tahun 1910 M di Jerman terbit sebuah majalah berbahasa Jerman, Der Islam.

 

 

Kelima: Orientalisma Adalah Abdi kepada Penjajah

 

Heinrich Becker (meninggal tahun 1933 M) adalah yang bertanggungjawab menubuhkan majalah Islam di Jerman. Ia melakukan kajian tentang Timur untuk kepentingan penjajah di Afrika.

 

Barthold (meninggal tahun 1930 M), pengasas majalah The Muslim World Rusia, yang telah menjalankan kajian  untuk menjaga kepentingan Rusia di Asia Tengah.

 

Snouck Horgronje dari Belanda (1857—1936) pernah menziarahi Mekah pada tahun 1884 dengan nama Abdulghaffar. Ia tinggal di Mekah selama lebih  kurang setengah tahun. Kemudian dia kembali ke Belanda  dengan laporan-laporan untuk kepentingan penjajahan di dunia Islam bagian Timur. Sebelumnya ia pernah tinggal di Indonesia selama 17 tahun.

 

Institut bahasa-bahasa Timur di Paris, ditubuhkan dalam tahun 1885 M, bertugas sebagai pengumpul data dan maklumat tentang negara-negara Timur dan Timur Jauh untuk memudahkan penjajah mengukuhkan cengkamannya  di kawasan-kawasan tersebut.

 

 

Keenam: Pemikiran-pemikiran  Orientalisma yang Sangat Merbahaya

 

George Sale, dalam kata pengantar terjemahan al-Qur'annya (1736 M), menyatakan bahwa al-Qur'an adalah produk dan karangan Muhammad. Ini, katanya, tidak dapat dibantah.

 

Richard Bell menuduh Muhammad menyusun al-Qur'an berasaskan sumber dari  kitab Yahudi, khususnya Perjanjian Lama dan juga dari orang-orang  Nasrani.

 

Reinhart Dozy (Meninggal 1883 M) menganggap bahwa al-Qur'an mempunyai citarasa yang sangat buruk. Di dalamnya tidak ada yang baru, kecuali sedikit. Selain gaya bahasanya yang tidak menarik, kalimat-kalimatnya terlalu panjang dan membosankan.

 

Menteri urusan koloni Inggeris di dalam salah satu laporannya yang disampaikan kepada Ketua  Pemerintahan 9 Januari 1938 menyatakan, "Kami telah mendapat  pelajaran dari perang”

 

Ternyata perpaduan Islam adalah sangat berbahaya. Ianya  mesti  diperangi oleh kerajaan. Bukan hanya Kerajaan yang merasakan demikian, tetapi juga Perancis. Kami sangat gembira  karena Khilafah Islamiyyah telah lumpuh. Saya berharap semoga ianya tidak akan bangkit kembali."

 

Saledon Amous berkata,bahwa 'Ajaran Muhammad’ hanyalah merupakan ciplakan undang-undang Romawi bagi sebuah kerajaan Timur, terutama dalam soal politik dan peraturan hak milik." Ia berkata lebih lanjut, "undang-undang Muhammad tidak lain hanyalah undang-undang Justinian yang berbaju Arab.'

 

Ahli falsafah  Perancis Ernest Renan berkata, "Falsafah Arab adalah falsafah Yunani yang ditulis dalam bahasa  Arab."

 

Sedangkan Louis Massignon, seorang tokoh perosak , menganjurkan agar bahasa Arab ditulis dengan huruf latin dan menggalakkan penggunaan bahasa 'Amiyyah.

 

 

Catatan

 

Walaupun  demikian, para  orientalis cukup berjasa dalam menggali buku-buku warisan Islam dan disebarkannya setelah ditahqiq dan disistematikkan.

 

Banyak di antara mereka yang memiliki kaedah-kaedah  ilmiah yang sangat berguna dalam menjalankan kajian.

 

Sebagian mereka ada juga yang memiliki kesabaran, ketekunan dan ketelitian dalam mentahqiq, menyaring dan menganalisai bahan-bahan dan masalah-masalah.

 

Seorang Muslim hendaknya bersikap  kritis dalam menelaah karya-karya mereka, serta berhati-hati terhadap hal-hal yang sesat  dan menyimpang. Seorang Muslim hendaklah  membuang yang salah atau membongkar kesalahannya kemudian dilakukan penolakan. "Hikmah adalah barang hilang milik kaum muslimin. Di mana saja ia ditemukan, kaum muslimin berhak memilikinya."

 

 

Asas  Pemikiran Dan Sifat Ideologinya

 

Sebenarnya orientalisme adalah hasil pergeseran  yang terjadi antara Timur yang Islam dan Barat yang Nashrani pada masa Perang Salib dengan melalui delegasi-delegasi resmi ataupun melalui perjalanan-perjalanan.

 

Pendorong utamanya ialah ajaran  Nasrani yang bercita-cita menghancurkan Islam dari dalam dengan cara tipu daya dan pembelotan. Tetapi pada akhir-akhir  ini, orientalisme nampaknya mula cuba melepaskan diri dari belenggu tersebut dan beralih mendekati semangat ilmiah.

 

 

Penyebaran Dan Kawasan Pengaruhnya

 

Barat merupakan medan gerakan kaum orientalis. Mereka terdiri daripada  orang-orang Jerman, Inggeris, Perancis, Belanda dan Hungari. Sebahagiannya muncul di  Itali dan Sepanyol. Sekarang, Amerika merupakan pusat orientalis yang terkemuka. Di sana banyak terdapat pusat-pusat orientalisme dan pengkajian Islam.

 

Pemerintah, lembaga-lembaga ekonomi, yayasan dan bahkan gereja tidak putus-putus menyediakan dana untuk kepentingan orientalisma. Selain mengeluarkan dana keuangan dan penajan , mereka juga menyediakan kemudahan untuk pengkajian tentang Islam di universiti-universiti  sehingga jumlah orientalis mecapai ribuan orang.

 

Gerakan orientalisme diciptakan untuk mengabdi kepada penjajahan dan gerakan Kristianisasi. Akhir-akhir ini gerakan ini dimanfaatkan kaum Yahudi dan Zionisme untuk kepentingannya dalam rangka melumpuhkan Timur yang Islami dan mengukuhkan cengkamannya , baik langsung ataupun tidak langsung.

 

 

 

Saringan dari  “Ensaiklopedia Gerakan Keagamaan dan Pemikiran” dari www.al-ahkam.net