Home / darulkautsar.net / Hadis Online / Asas / Mustholah Hadis / Sesi 28 – Tingkatan Jarh Dan Ta’dil, Metode mendengar Dan Menerima Hadis, Cara-Cara Penerimaan Dan Lafaz-Lafaz Penyampaian Hadis
Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

Sesi 28 – Tingkatan Jarh Dan Ta’dil, Metode mendengar Dan Menerima Hadis, Cara-Cara Penerimaan Dan Lafaz-Lafaz Penyampaian Hadis

Download PDF
Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 06- Dis-15

 

 

FASAL KETIGA

Tingkatan Jarh dan Ta’dil

Di dalam pendahuluan kitabnya, al-Jarh Wa al-Ta’dil, Ibn `Adi telah membahagikan peringkat Jarh dan Ta’dil dengan masing-masing ada empat dan menjelaskan hukum setiap peringkat itu.  Kemudian ulama telah membahagikan setiap peringkat itu kepada dua.  Dengan itu, setiap peringkat Jarh dan Ta’dil itu mempunyai enam.  Berikut ini, peringkat-peringkat Jarh dan Ta’dil tersebut berserta dengan lafaz-lafaznya.

Peringkat-Peringkat Ta’dil Dan Lafaz-Lafaznya

 1. Yang menunjukkan kepada kemuncak kepada menthiqahkan atau dengan menyatakan makna `paling’. Ini peringkat yang paling tinggi seperti “fulan itu kemuncak dalam ketelitian”, atau “si fulan orang yang paling teguh”.
 2. Kemudian ditegaskan dengan satu sifat atau dua sifat thiqah seperti: “dipercayai dipercayai” atau “dipercayai lagi teguh”.
 3. Peringkat yang disebutkan dengan sifat yang menunjukkan thiqah tetapi tanpa penegasan seperti “thiqah” atau “hujjah”
 4. Peringkat yang menunjukkan ta’dil tanpa menyatakan ketepatan perawi seperti “sangat benar”, “padanya ada kebenaran”,”tidak mengapa dengannya” selain dari Ibn Ma’in kerana lafaz ini di sisi beliau adalah seorang perawi yang thiqah.
 5. Peringkat yang tidak menyatakan thiqah atau tajrih seperti…..atau orang ramai meriwayatkan daripadanya.
 6. Peringkat yang menunjukkan hampir dengan tajrih seperti “seorang dengan hadisnya baik” atau “boleh ditulis hadisnya”.

Hukum Peringkat-Peringkat Ini

 1. Tiga peringkat yang pertama itu, para perawinya dijadikan hujah walaupun di antara mereka itu ada yang lebih kuat.
 2. Peringkat keempat dan kelima, perawi-perawinya itu tidak boleh dijadikan hujah tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji.. Walaupun perawi peringkat kelima lebih rendah daripada perawi peringkat keempat.
 3. Perawi-perawi peringkat keenam tidak boleh dijadikan hujah tetapi hadis mereka boleh ditulis untuki i’tibar sahaja bukan untuk diuji kerana ketidaktepatan mereka dalam periwayatan sudah jelas.

Peringkat-Peringkat Jarh Dan Lafaz-Lafaznya

 1. Lafaz yang menunjukkan kepada lembut, iaitu yang paling ringan dalam Jarh seperti…….atau ……
 2. Lafaz yang menunjukkan tidak boleh dijadikan hujah atau yang seumpamanya seperti…………atau …….
 3. Kemudian lafaz yang menunjukkan hadisnya tidak ditulis dan seumpamanya seperti ……….atau………..
 4. Kemudian lafaz yang mengandungi tuduhan berdusta atau seumpamanya seperti…………….atau………….
 5. Lafaz yang menyifatkan perawi itu mereka hadis atau seumpamanya seperti……………….atau………….
 6. Kemudian lafaz yang menunjukkan kepada dusta secara maksimun iaitu yang paling buruk seperti …..atau…..

Hukum Peringkat-Peringkat Ini

 1. Perawi-perawi dua peringkat yang pertama tidak boleh berhujah dengan hadis mereka sama sekali tetapi boleh ditulis untuk i’tibar sahaja walaupun perawi-perawi peringkat kedua tidak sama kedudukannya dengan yang peringkat pertama.
 2. Adapun perawi-perawi peringkat keempat yang terakhir, hadis mereka tidak boleh dijadikan hujah, tidak ditulis dan tidak dijadikan I’tibar.

 

PERIWAYATAN HADIS ADAB-ADAB DAN METODE PENCATATAN

Fasal Pertama: Metode Periwayatan Dan Cara-Cara Penerimaan Hadis

Perbahasan Pertama: Metode mendengar Dan Menerima Hadis, Dan Sifat Catatan

Pendahuluan

Apa yang dimaksudkan dengan metode mendengar hadis ialah penjelasan tentang perkara-perkara yang sepatutnya ada dan disyaratkan kepada sesiapa yang mahu mendengar hadis daripada syeikh-syeikh dengan tujuan periwayatan dan penerimaan untuk menyampaikannya pula kepada orang lain. Contohnya seperti pensyaratan umur tertentu secara wajib atau umur yang digalakkan.

Maksud penerimaan hadis ialah penjelasan tentang cara-cara periwayatan hadis dan penerimaannya daripada syeikh-syeikh. Maksud penjelasan tentang catatan ialah bagaimana pelajar hadis mencatat riwayat yang diterimanya dengan cara yang dikira layak untuk orang lain berpuas hati untuk mengambil hadis daripadanya.

Ulama hadis telah memberikan perhatian terhadap bahagian ilmu hadis ini dan mereka telah menggariskan kaedah-kaedah, kriteria-kreteria dengan cara yang kemas lagi halus. Mereka juga membezakan antara cara-cara penerimaan hadis dengan membahagikannya kepada beberapa peringkat yang berbeza-beza. Usaha ini merupakan satu penegasan bahawa mereka amat mengambil berat tentang periwayatan hadis-hadis Rasulullah s.a.w dan betapa eloknya cara perpindahan hadis daripada seorang kepada seorang lain supaya orang Islam berpuas hati dengan cara sampainya hadis kepadanya dan menyakini bahawa metode ini sangat selamat dan teliti.

Adakah Disyaratkan Islam Dan Baligh Dalam Penerimaan Hadis

Islam dan baligh tidak disyaratkan untuk menerima hadis mengikut pendapat yang sahih tetapi disyaratkan untu menyampaikannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam syarat-syarat perawi. Berdasarkan kepada perkara ini, diterima periwayatan seorang muslim yang baligh apa yang diriwayatkan sebelum dia memeluk Islam atau sebelum akil baligh dengan syarat dia sudah mumayyiz.

Ada pendapat yang mengatakan baligh juga disyaratkan dalam penerimaan hadis. Tetapi ini pendapat yang tidak tepat kerana orang-orang Islam telah menerima riwayat sahabat muda seperti al-Hasan, Ibn `Abbas dan lain-lain tanpa membezakan antara hadis yang diriwayatkan sebelum atau selepas baligh.

Bilakah Digalakkan Untuk Mula Mendengar Hadis

 1. Ada pandangan yang mengatakan elok mula mendengar hadis pada usia tiga puluh tahun, ini pendapat Ahli Sham.
 2. Ada yang mengatakan pada usia dua puluh tahun, ini pendapat Ahli Kufah.
 3. Ada yang mengatakan pada usia sepuluh tahun, ini pendapat Ahli Basrah.
 4. Pendapat yang betul ialah pada zaman mutakhir ini, bersegera mendengar hadis ketika layak mendengarnya kerana hadis telah pun tercatat dalam kitab-kitab.

Adakah Ditentukan Usia Tertentu Untuk Melayakkan Kanak-Kanak Mendengar Hadis

 1. Setengah ulama menetapkan pada ketika berusia lima tahun dan inilah yang menjadi amalan di kalangan ahli hadis.
 2. Sebahagian yang lain mengatakan sebetulnya hendaklah mengambil kira sama ada kanak-kanak ini memahami percakapan dan memberikan responnya, maka dia dikira mumayyiz dan sah pendengarannya. Sekiranya dia tidak bersifat demikian maka dia bukan seorang mumayyiz.

 

PERBAHASAN KEDUA:

Cara-Cara Penerimaan Dan Lafaz-Lafaz Penyampaian Hadis

Terdapat lapan metode penerimaan hadis iaitu Sama’ min lafz al-Shaykh (mendengar lafaz guru), qira’ah `ala al-Shaykh (membaca di hadapan guru), ijazah (keizinan) munawalah (menghulurkan riwayat), kitabah (memberikan tulisan), I’lam (memberitahu), wasiyyah (memesan) dan wijadah (mendapati).

Setiap metode ini akan dibincangkan dengan berurutan secara ringkas di samping huraian tentang lafaz-lafaz yang digunakan untuk menyampaikan riwayat.

Al-Sama’

Bentuknya: Seorang syeikh membaca dan pelajar mendengar, samada daripada hafalan atau bukunya, atau pelajar mendengar, sambil menulis atau mendengar sahaja.

Tingkatannya

Sama’ merupakan metode yang paling tinggi di sisi majoriti ulama’

Lafaz-lafaz penyampaian

Sebelum tersebarnya lafaz yang khusus bagi setiapa metode penerimaan riwayat, harus bagi pelajar yang mendengar lafaz syeikh untuk mengatakan ketika menyampaikan riwayat, “saya telah mendengar)”, “dia telah menceritakan kepada saya”, “dia telah memberitahu kepada saya”, “dia telah berkata kepada saya” atau “dia telah menyebutkan kepada saya”.

Setelah lafaz-lafaz dikhususkan untuk setiap metode maka lafaz-lafaz tersebut sebagaimana berikut:

 1. Untuk Sama’
 2. Untuk qiraa’ah
 3. Untuk ijazah
 4. Untuk mendengar mudhakarah hadis: “berkata kepada saya”

 

 

 

Share...Tweet about this on TwitterPrint this pagePin on PinterestShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Digg this
Download PDF

Check Also

Sesi 40 – Mengenali Perawi Thiqah Yang Mengalami Ikhtilat

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 29- Feb-16     MENGENALI PERAWI THIQAH YANG MENGALAMI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>